องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
ที่ปรึกษานายก
ที่ปรึกษาผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
ส่วนงานป้องกันภัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารน่ารู้กองช่าง
สารสนเทศ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
วารสาร อบต.
การจัดการองค์ความรู้

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  กิจกรรม 5 ส. อบต.ลาดบัวขาว
       อบต.ลาดบัวขาว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสำนักงาน 5ส. ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"
 
  กิจกรรม 5 ส. อบต.ลาดบัวขาว
  กิจกรรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
  กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ
  กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.
  กิจกรรมจิตอาสา
  ตรวจพื้นที่ดินสาธารณประโยชน์
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น
  งานกิจกรรมฉีดวัคซีนสุนัขและแมว อบต.ลาดบัวขาว
  กิจกรรมโครงการคัดแยกขยะในชุมชน
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้