องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
การจัดการองค์ความรู้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 30 ต.ค. 2562 ]10
2 มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 30 ต.ค. 2562 ]8
3 มาตรการความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 ต.ค. 2562 ]10
4 มาตรการสร้างจิตสำนึก [ 30 ต.ค. 2562 ]9
5 แผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปราม แผนที่ 1 - 4 ปี 62 [ 31 ต.ค. 2560 ]9
6 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพ.ร.บ. พ.ศ [ 2 พ.ย. 2558 ]114
7 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ. [ 4 ส.ค. 2558 ]38
8 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ [ 8 ต.ค. 2557 ]111
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท [ 30 พ.ย. 542 ]121