วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่ีตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน)รถบรรุทุกขยะทะเบียน ๘๗-๘๕๙๕ นม.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์พร้อมเปลี่ยน) รถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๔-๘๑๐๒ นม. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการพ่นหมอกควัน หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่สำโรง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ-๓๕๘๒ นม.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมสำเร็จ)ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านหมู่๓ หมู่๘ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ-๓๕๘๒ นม. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนางสำรวย ปันจันทึก ไปจะถึงคุ้มตะวันตก (ต่อจากของเดิม) บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)