วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายบ้านยายสองสี - บ.พี่โก๋ เชื่อมต่อของเดิม บ้านโนนนา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายหลักศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-รางระบายน้ำเดิม บ้านลาดบัวขาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มล. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (๑๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มล. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (๑๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.สายบ้านโนนสว่าง - บ้านเลิศสวัสดิ์ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายหน้าบ้าน ร.ต.สุธรรม บุญมา - นายกุล บ้านใหม่สำโรง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านไฟฟ้างานซ่อมบำรุงไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้ ประจำกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว รายนางสาวขนิษฐา สง่าสูงเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง