วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหน้าสำนักงานป่าไม้ บ้านอดมทรัพย์พัฒนา หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกป่าชุมชน รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายถนนมิตรภาพ - บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการพ่นหมอกควัน หมู่ที่ ๑๓ ,หมู่ที่ ๑๔ ,หมู่ที่ ๑๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการพ่นหมอกควัน หมู่ที่ ๑๓ บ้านซับตะเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการพ่นหมอกควัน หมู่ที่ ๑๓ บ้านซับตะเคียน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตะแบก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง