วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือคู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารคู่มือการเลือกตั้งพร้อมเข้าเล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย)พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการซักผ้าคลุมโต๊ะ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย) พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ภาคเรียนที่ 1/2564 (วันหยุดและวันปิดภาคเรียน เดือน ตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ภาคเรียนที่ 1/2564 (วันทำการและวันหยุด เดือนตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง