องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป
 
         ลักษณะที่ตั้ง
                    องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่เลขที่  88  หมู่ที่  7  ตำบลลาดบัวขาว   อำเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา   อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอสีคิ้ว  และตั้งอยู่ห่างจากอำเภอสีคิ้วประมาณ  8  กิโลเมตร  มีเนื้อที่รวม  141  ตารางกิโลเมตร  หรือ  88,125  ไร่
         อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองหญ้าขาว
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลมิตรภาพ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ

ตำบลสีคิ้ว

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคลองไผ่และตำบลหนองหญ้าขาว

 

         ลักษณะภูมิประเทศ
 
                    พื้นที่ทางตอนเหนือของตำบลเป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชันเล็กน้อย ทางตอนใต้และทางตะวันตกส่วนใหญ่เป็นภูเขา    ทางตอนกลางและตะวันออกโดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ราบถึงที่ราบ  ลูกคลื่นลอนลาด   แหล่งน้ำสำคัญ  ได้แก่  คลองลำตะคลอง, คลองซับตะเคียน  ซึ่งคลองลำตะคลอง  เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของตำบล  มีต้นกำเนิดจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ไหลผ่านตำบลลาดบัวขาวในพื้นที่ของ  หมู่ที่  1, 11, 12, 2, 15, 10, 8, 3, 9, 6, 7, 4  และหมู่ที่ 5  
 

         เขตการปกครอง

 
ลำดับที่ หมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวนประชากร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 หนองบัว 1 506 508 1,014     0 398
2 ลาดบัวขาว 2 636 725 1,361     0 382
3 ใหม่สำโรง 3 867 923 1,790     0 716
4 หนองน้ำขุ่น 4 374 393 767     0 233
5 คลองตะแบก 5 865 910 1,775     0 612
6 โนนแต้ 7 703 734 1,437     0 396
7 โนนนา 8 296 348 644     0 233
8 ดอนวัว 10 297 317 614     0 162
9 โนนสว่าง 11 469 521 990     0 288
10 เลิศสวัสดิ์ 12 411 387 798     0 388
11 ซับตะเคียน 13 677 655 1,332     0 456
12 ซับสมบูรณ์ 14 318 306 624     0 284
13 เลิศนิมิตร 15 487 514 1,001     0 506
14 อุดมทรัพย์พัฒนา 17 465 406 871     0 276
รวมทั้งสิ้น 7,371 7,647 15,018 0 0 0 5,330
 
         ประชากร
                    ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  มีจำนวนทั้งสิ้น  15,018  คน  แยกเป็นชาย  7,371  คน  หญิง  7,647  คน  จำนวนครัวเรือน  5,330  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  106   คน / ตารางกิโลเมตร   โดยมี   บ้านคลองตะแบก,  บ้านใหม่สำโรง,    บ้านโนนแต้   มีประชากรมากที่สุดตามลำดับ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
E- mail: admin@ladboakhow.go.th
โทรศัพท์ 0-4475-6383-4 โทรสาร 0-4475-6383
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign