องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นางสาวมลิวรรณ์  เกียจันทึก
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  -
  อีเมล์ +  
 
   

  ชื่อ + นายมนตรี  พันธมาสน์
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (8)
  โทรศัพท์ +  090-2834614
  อีเมล์ +  
   
   

  ชื่อ + นางสาวจินตนา  อรปรียากุล
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  087-2411114
  อีเมล์ +  
   
   

  ชื่อ + นายกฤษณ์ติพัช เดชวรรณ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  089-6259693
  อีเมล์ +  
   
   

  ชื่อ + นายธีรพล  จันทโรทัย
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  086-9867094
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นางสาวรัชดาพร คำพิชิต
  ตำแหน่ง +

ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทรศัพท์ +  094-5599590
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นางสาวพนา จันทรโณทัย
  ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  โทรศัพท์ +  087-4563606
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นางสาววาริน ชาเกาะ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
  โทรศัพท์ +  081-7066117
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นางสาวสุกัญญา ภูษาแก้ว
  ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
  โทรศัพท์ +  081-14114117
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นางสมคิด สุขนาคินทร์
  ตำแหน่ง + นักทรัพยากรบุคคล
  โทรศัพท์ +  085-4919350
  อีเมล์ +  
 
   

  ชื่อ + นางเพ็ญศรี วังทรายทอง
  ตำแหน่ง + นักจัดการงานทั่วไป
  โทรศัพท์ +  081-2648282
  อีเมล์ +  
   
   

  ชื่อ +  
  ตำแหน่ง +
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
   
   

  ชื่อ +
  ตำแหน่ง +
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
   
   

  ชื่อ +
  ตำแหน่ง +
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
   
   

  ชื่อ +
  ตำแหน่ง +
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ +  
   
   

  ชื่อ +
  ตำแหน่ง +
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
E- mail: admin@ladboakhow.go.th
โทรศัพท์ 0-4475-6383-4 โทรสาร 0-4475-6383
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign