องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
งานป้องกันภัย

นายกฤษณ์ติพัช   เดชวรรณ
   หัวหน้าสำนักปลัด
   -ว่าง-
    นายวัฒนชัย  ใจเย็น
   นายณภัทร  บุตรฝางสกุล
   หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
     เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
พนักงานขับรถยนต์
 
นางสาวสาคร  ปีจัตุรัส
นายอภิชัย  คำโสม นายสมาน  ผ่านเขต
คนงานจ้างทั่วไป คนงานจ้างทั่วไป คนงานจ้างทั่วไป
นายวินัย  ดีจันทึก
นายครีมหัน  มั่นใจ
นายเจตนรินทร์  บดวิชัย
คนงานจ้างทั่วไป คนงานจ้างทั่วไป คนงานจ้างทั่วไป
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
E- mail: admin@ladboakhow.go.th
โทรศัพท์ 0-4475-6383-4 โทรสาร 0-4475-6383
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign