องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

นายมนตรี   พันธมาสน์
นักบริหารงาน
รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางวาริน   แสนสุข
นายเมธาพัฒน์  สาสูงเนิน

นางสาวกัญญารัตน์ ปุริมาตร

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน   


   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
E- mail: admin@ladboakhow.go.th
โทรศัพท์ 0-4475-6383-4 โทรสาร 0-4475-6383
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign