องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

 
         การคมนาคม
 
                    เส้นทางคมนาคมติดต่อกับอำเภอและจังหวัด  ได้โดยสะดวกทั้งเส้นทางรถยนต์และรถไฟ  เส้นทางคมนาคมโดยรถยนต์ที่สำคัญ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ), ถนนร.พ.ช. นม. หมายเลข 1204 (สีคิ้ว -  ดอนว่าน)  เส้นทางคมนาคมโดยรถไฟที่สำคัญ ได้แก่  สถานีรถไฟบ้านหนองบัว, สถานีรถไฟบ้านใหม่สำโรง และสถานีรถไฟบ้านหนองน้ำขุ่น ส่วนเส้นทางติดต่อภายในตำบลและตำบลใกล้เคียงนั้น  เป็นถนนลาดยางระยะสั้น ๆ และเป็นถนนลูกรังค่อนข้างทั่วถึงแต่ยังไม่ครบถ้วน  คงมีชุมชนที่ประสบปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก  เนื่องจากถนนไม่มีมาตรฐาน  เกิดฝุ่นละอองมากและในฤดูฝนมักถูกน้ำกัดเซาะขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้  
 
 
         การไฟฟ้า
 
                    ปัจจุบันไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน  เนื่องจากมีครัวเรือนของราษฎรบางส่วนอยู่ห่างไกล  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟเข้าบ้านได้  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้วมีความพยายามในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมให้ครบทุกครัวเรือน อีกทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดสรรงบเพื่อเป็นการอุดหนุน  ในการการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่
 
         แหล่งน้ำธรรมชาติ
 

                    -  คลองลำตะคอง   มีต้นกำเนิดจากอุทยานเขาใหญ่  ไหลมารวมกันที่เขื่อนลำตะคอง  ผ่านตอนบนของตำบลลาดบัวขาว  หมู่ที่ 1, 11, 12, 2, 15, 10, 8, 3, 9, 6, 7, 4  และ 5   ตามลำดับ

 

                    -  คลองน้ำขาว   เกิดจากน้ำซับที่ไหลมาจากเทือกเขาทางตอนใต้ของตำบลลาดบัวขาว  ไหลผ่านทำนบคลองน้ำขาว  หมู่ที่ 12  บ้านเลิศสวัสดิ์  หมู่ที่ 13  บ้านซับตะเคียน  และหมู่ที่ 17  บ้านอุดม-ทรัพย์พัฒนา

 

                    -  คลองซับตะเคียน   เกิดจากน้ำซับที่ไหลมาจากทางตอนใต้ของอ่างเก็บน้ำลาดบัวขาว  ไหลผ่าน  หมู่ที่ 13  บ้านซับตะเคียน  และไหลลงอ่างเก็บน้ำซับประดู่

 
 
         แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
-  ฝาย 4 แห่ง -  อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง
-  บ่อบาดาล 18 แห่ง -  เหมือง 1 แห่ง
-  ประปาหมู่บ้าน 6 แห่ง -  สระน้ำ 8 แห่ง
 

ข้อมูลอื่นๆ

 
         ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
 

                    ในพื้นที่ตำบลลาดบัวขาว  มีแหล่งน้ำใต้ดินที่มีคุณภาพ  ที่สามารถนำขึ้นมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอและทดแทนแหล่งน้ำผิวดินในฤดูที่ขาดแคลน  ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ  เช่น  แหล่งน้ำใต้ดินบริเวณบ้านโนนทอง  ซึ่งมีคุณภาพน้ำแร่ใต้ดินที่ดีที่สุดในโลก

 
                    นอกจากนี้  ในตำบลลาดบัวขาวยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือ  วัดเขาจันทร์งาม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 12  บ้านเลิศสวัสดิ์  ภายในมีภาพเขียน  4,000  ปี  เหมาะแก่การศึกษาและควรค่าแก่การอนุรักษ์
 

         มวลชนจัดตั้ง

 

                    เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยและอำเภอสีคิ้ว ในเรื่องการแก้ไขปัญหา       ยาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวร่วมกับสถานีตำรวจสีคิ้ว  ได้จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในแต่ละหมู่บ้าน  รวม  14  หมู่บ้าน

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
E- mail: admin@ladboakhow.go.th
โทรศัพท์ 0-4475-6383-4 โทรสาร 0-4475-6383
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign