องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม
 

              ตำบลลาดบัวขาว  เป็นชุมชนเกษตรกรรม เช่น  ทำไร่  ทำนา  ทำสวน  เป็นต้น ประชาชน   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีการตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่มก้อน  ชุมชนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง กลุ่มชุมชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของตำบล ได้แก่  หมู่ที่ 5  บ้านคลองตะแบก    โดยมีกลุ่มชนที่มีขนาดเล็กที่สุด  ได้แก่  หมู่ที่ 10 บ้านดอนวัว และ หมู่ที่ 14  บ้านซับสมบูรณ์    

 
           สถาบันและองค์กรทางสังคม    เช่น                     
 
           การศึกษา
 
-  สถาบันอุดมศึกษา (ว.เกษตรฯ และ NIDA)
2

แห่ง

-  โรงเรียนประถมศึกษา
7

แห่ง

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3

แห่ง

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
8

แห่ง

 
           สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
-  วัด / สำนักสงฆ์ 12 แห่ง
-  สำนักสงฆ์         3 แห่ง
 
 
           การสาธารณสุข
 
-  สถานีอนามัย    2

แห่ง

-  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 8

แห่ง

-  ลานกีฬาต้านยาเสพติด 2

แห่ง

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
E- mail: admin@ladboakhow.go.th
โทรศัพท์ 0-4475-6383-4 โทรสาร 0-4475-6383
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign