องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

         อาชีพ

 
                    ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  มันสำปะหลัง  ข้าว  ข้าวโพด  พืชผัก  รองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย  รับจ้าง  และบริการ  ตามลำดับ  แรงงานที่ใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร  ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือน  มีการจ้างเป็นบางส่วน  ไม่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานมากเท่าใดนัก  เพราะหลังจากฤดูกาลทำนาข้าว(ข้าวนาปี)เกษตรกรสามารถปลูกพืชในฤดูแล้งได้
         หน่วยธุรกิจในพื้นที่
 

                    จากสภาพที่ตั้งอยู่บริเวณฝั่งทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)  ทำให้มีการลงทุนของหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นจำนวนมาก  อาทิ  ปั๊มน้ำมัน  ฟาร์มเลี้ยงไก่     โรงงานบรรจุข้าว  โรงงานผลิตน้ำดื่ม  เป็นต้น  ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มการเติบโตของการลงทุนในพื้นที่ค่อนข้างสูง                           

                        
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
E- mail: admin@ladboakhow.go.th
โทรศัพท์ 0-4475-6383-4 โทรสาร 0-4475-6383
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign