องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ

นายมนตรี   พันธมาสน์
นักบริหารงาน อบต.8
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
นางสาวจินตนา   อรปรียากุล
นักบริหารงาน อบต.7
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

นายกฤษณ์ติพัช  เดชวรรณ

นางสาวรัชดาพร  คำพิชิต

นายธีรพล  จันทโรทัย

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

    นางสาวสุกัญญา  ภูษาแก้ว      

 นางเพ็ญศรี  วังทรายทอง

 นางสมคิด  สุขนาคินทร์

 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทน
นักจัดการงานทั่วไป 
รักษาราชการแทน
นักทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษา
ผู้อำนวยกองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยกองการเกษตร
 นางวาริน  แสนสุข
 นางสาวพนา จันทรโณทัย
 นางอาจารี ลี ปา จรจรัญ
 หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  นิติกร
นางกัลยารัตน์ รักษ์จันทึก
นางสาวมยุรี ศรีโพธิ์ นางสาวเสาวคนธ์ สุวิทย์วรกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวพัชรี  ต้นอินทร์ นางสาวรัศมี พงศ์ใหม่  นายยุทธยา  สังข์จันทึก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ช่างโยธา
นายวัฒนชัย ใจเย็น
นายทอมศักดิ์ ลอนจันทึก
นายเมธาพัฒน์ สาสูงเนิน
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
   
นางณภาพร วงศ์ษา
   
ครูศูนย์เด็กเล็ก
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
E- mail: admin@ladboakhow.go.th
โทรศัพท์ 0-4475-6383-4 โทรสาร 0-4475-6383
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign