องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
กองสาธารณสุขฯ

 
นางเพ็ญศรี  วังทรายทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุรชัย  บุญจันทึก
นายคำนึง  สีจันทึก
นายประกาศ  เต็งวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานขับรถบรรทุกขยะ
คนงานขับรถบรรทุกขยะ
นายธวัช  ช่างไม้
นายสมทรัพย์  ณะสูงเนิน
นายใหม่  แสนธิ 
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
นายวิสิทธิ์ศักดิ์  ขอสีกลาง
นายสุพรรณ  ศรีสวัสดิ์
นายประเสริฐ  โสวาที
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานจ้างเหมา
นายวิลาศ  กะโป๊ะเมืองปัก
นายบุญรัตน์  สุธงษา
นายสังข์คม  พลอยจันทึก
คนงานจ้างเหมา
คนงานจ้างเหมา
คนงานจ้างเหมา
นายพิชนุธ์  น้อมสูงเนิน
นายทวีชัย  แสนธิ
นายวิทวัส  โพธิ์ทอง
คนงานจ้างเหมา
คนงานจ้างเหมา
คนงานจ้างเหมา
          นายลำดวน  บันจันทึก
         นายสุวิชัย  แพ่งจันทึก
         นายบรรหาร  จงจันทึก
 คนงานจ้างเหมา
คนงานจ้างเหมา
            คนงานจ้างเหมา
         นายเสน่ห์  ศิริโชติ
        นางสาวอริศรา  บรรลือ
       นางสาว..............
คนงานจ้างเหมา
คนงานจ้างทั่วไป
            คนงานจ้างเหมา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
E- mail: admin@ladboakhow.go.th
โทรศัพท์ 0-4475-6383-4 โทรสาร 0-4475-6383
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign