องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
กองการศึกษาฯ

นางสาวสุกัญญา  ภูษาแก้ว
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  นางกัลยารัตน์  รักษ์จันทึก
นางณภาพร  วงศ์ษา
-รอดำเนินการ-
    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพวงรัตน์  พุดจันทึก
นางฐิติรัตน์  นิตย์คำหาญ
นางสาวนันทินี  ญาติจันทึก
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

 

 
นางสาววันวิสา  เผ่นจันทึก
นางสาวพรรณรัตน์  ปังสันเทียะ   
นางสาวนุชนา  เรือจันทึก
   พี่เลี้ยงเด็ก   ผู้ดูแลเด็กเล็ก พี่เลี้ยงเด็ก
นางสาวกิตติญา  เรือจันทึก
นางสาววาสนา  คามวัลย์
-ว่าง-
พี่เลี้ยงเด็ก ธุรการกองการศึกษา ผู้ดูแลเด็กเล็ก
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
E- mail: admin@ladboakhow.go.th
โทรศัพท์ 0-4475-6383-4 โทรสาร 0-4475-6383
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign