องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
กองคลัง

นางสาวรัชดาพร คำพิชิต
นักบริหารงานคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวมยุรี  ศรีโพธิ์
นางสาวพัชรี  ต้นอินทร์
นางสาวรัศมี พงศ์ใหม่
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวสมฤดี พันธ์พานิช
นางสาวเรวดี  ปิดจันทึก
นางยศยา  บดวิชัย
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางจิระนันท์  กิตติกมลนัทธ์ นายนพดล  สร้อยสูงเนิน นางสาวขนิษฐา  สง่าสูงเนิน
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป


   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
E- mail: admin@ladboakhow.go.th
โทรศัพท์ 0-4475-6383-4 โทรสาร 0-4475-6383
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign