องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


กิจกรรมรำบวงสรวงงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ปี 2560 อำเภอสีคิ้ว


ประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่วัฒนธรรมผลิตภัณฑ์และประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2560 และงานฉลองวันแห่งชัยชนะของ           ท้าวสุรนารี อำเภอสีคิ้ว ประจำปี 2560

                       ด้วยอำเภอสีคิ้ว กำหนดจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี อำเภอสีคิ้ว ประจำปี  2560  ระหว่างวันที่ 28 -30 มีนาคม  2560 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว             เพื่อเป็นการสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของท่านท้าวสุรนารีวีรสตรีของชาวจังหวัดนครราชสีมา        โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และบูรณาการร่วมกันระหว่างอำเภอสีคิ้วและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์และประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2560 ขึ้น ในวันที่  28- 30  มีนาคม 2560 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  ที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว  เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์และประเพณีท้องถิ่นของตำบลลาดบัวขาวให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ทราบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวได้จัดทำโครงการฯ และบูรณาการงานร่วมกับอำเภอสีคิ้วและส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ดังกล่าวผ่านหอกระจายเสียงตามสายในหมู่บ้านและติดป้ายประกาศ ณ ศาลาประชาคมแต่ละหมู่บ้าน พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
2023-07-21
2023-07-17
2023-06-23
2023-05-18
2023-05-12
2023-05-11
2023-04-21
2023-04-11
2023-03-28
2023-03-27