องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560


โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครั้งที่  3  ประจำปี  2560
                   กองการศึกษา  ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  3  ศูนย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้ชื่อ “ การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่  3 ประจำปี  2560” ในวันศุกร์ที่ 10  มีนาคม  2560  ณ  ลานกีฬาชั่วคราวหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
เพื่อทำให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยและเต็มตามศักยภาพ  ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมการแข่งขัน  จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
                   1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดบัวขาว
                   2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สำโรง
                   3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตะแบก
                   ชนิดกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน แบ่งเป็น  4 กิจกรรมดังนี้
                   1.กิจกรรมนันทนาการและการประกวด แต่ละประเภท ดังนี้
                   กิจกรรมการประกวดกองเชียร์ ทีมละ  10 คน (ชาย/หญิง)
                   1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดบัวขาว        (ทีมสีชมพู)
                   2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สำโรง         (ทีมสีเขียว)
                   3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตะแบก      (ทีมสีม่วง)
                   2.กิจกรรมพิเศษ  (สานสัมพันธ์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ เด็กและครู)
                    -วิ่งผลัดซุปเปอร์ (พ่อ 1 คน , แม่  1 คน ,เด็ก 1 คน และครู  1 คน)
                   3.กิจกรรมกลางแจ้ง กีฬาและนันทนาการ
                   1.กิจกรรมวิ่งแข่ง  ระยะ 30 เมตร (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)
                   2.กิจกรรมชักเย่อผสม  (ชาย 5 คน , หญิง  5 คน)
                   3.กิจกรรมโยนลูกฟุตบอลลงตะกร้า ระยะ 3 เมตร (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)
                   4.กิจกรรมวิ่งเก็บของ (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)
                   5.กิจกรรมเตะฟุตบอลเข้าโกล์ (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)
                   6.กิจกรรมตักน้ำใส่ขวด (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)
                   4.เกมการศึกษา
                   กิจกรรมส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ BRAIN – BASED LEARNING (BBL)
                   ชื่อกิจกรรม “ เด็กปฐมวัยใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง” (ชาย 1 คน ,หญิง 1 คน)
 
                  
                   
2022-11-14
2022-09-28
2022-09-26
2022-08-22
2022-08-18
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-08
2022-08-03
2022-07-27