องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวด้วยทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้ทำหนังสือถึงนายอำเภอ เรื่อง ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ทางอำเภอได้ตอบรับหนังสือต่อสภาฯ ให้เปิดประชุม ทางประธานสภาฯ อบต.ลาดบัวขาว ก็ได้ทำหนังสือแจ้งสมาชิก เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อร่วมประชุมพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๙) และปรึกษาข้อราชการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

 
โดย กิจการงานสภาฯ อบต.ลาดบัวขาว
2022-11-14
2022-09-28
2022-09-26
2022-08-22
2022-08-18
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-08
2022-08-03
2022-07-27