องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต


ด้วยกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จะดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกายและกีฬาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต โดยบูรณาการการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งกลไกลการปกครองท้องที่ และประเด็นพัฒนาที่ 2 ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นไปตามหนังสืออำเภอสีคิ้ว ที่ นม 1418/ว 8261 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เรื่อง การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัด เพื่อให้ประชากรมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรค กองการศึกษาจึงขอประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต

2024-01-15
2023-11-20
2023-07-21
2023-07-17
2023-06-23
2023-05-18
2023-05-12
2023-05-11
2023-04-21
2023-04-11