องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


โครงการปลูกป่าชุมชน "ปลูกป่า ปลูกอนาคต ลดภาวะโลกร้อน"


ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวทุกหมู่บ้าน ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนม์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง 91 พรรษา มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการปลูกต้นไม้รอบสำนักงงาน เพื่อให้เกิดร่มเงา เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

2024-01-15
2023-11-20
2023-07-21
2023-07-17
2023-06-23
2023-05-18
2023-05-12
2023-05-11
2023-04-21
2023-04-11