องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


โครงการอบรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


ด้วยกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จัดทำโครงการอบรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง โดยน้อมนำแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ช่วยประหยัด และมีการเรียนรู้การดำรงชีวิตอย่างมีเหตุมีผลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2024-01-15
2023-11-20
2023-07-21
2023-07-17
2023-06-23
2023-05-18
2023-05-12
2023-05-11
2023-04-21
2023-04-11