องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปี ๒๕๖๖


กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง  ประจำปี  ๒๕๖6  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑1  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖6  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เพื่อพบปะผู้ปกครองนักเรียน ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบ การปฏิบัติตัวเมื่อเข้ามารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้มีการเชิญวิทยากรจากรพสต.มาร่วมให้ข้อมูลดูแลสุขภาพในเด็กเล็กเพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลและรักษาสุขภาพเด็ก

2024-01-15
2023-11-20
2023-07-21
2023-07-17
2023-06-23
2023-05-18
2023-05-12
2023-05-11
2023-04-21
2023-04-11