องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว


ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้ดำเนินการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๙) และวันที่ ๓๐ ได้ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๙) โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน




2022-11-14
2022-09-28
2022-09-26
2022-08-22
2022-08-18
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-08
2022-08-03
2022-07-27