องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566


กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดการร่วมกลุ่มของผู้สูงอายุ และได้แสดงความสมารถและให้ผู้สูงอายุมีขวัญและกำลังใจ มีการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน และการแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลลาดบัวขาว โดยความร่วมมือของประชาชน ส่วนราชการต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกมีคุณค่าและเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะต้องอยู่เพียงลำพัง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน และให้ลูกหลานได้มีโอกาสแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสเป็นการส่งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจอันดีงาม ได้มีโอกาสใกล้ชิดและดูแลผู้สูงอายุ 

2024-01-15
2023-11-20
2023-07-21
2023-07-17
2023-06-23
2023-05-18
2023-05-12
2023-05-11
2023-04-21
2023-04-11