องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 2


วันที่ 15 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 2 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ และ ในวาระที่ 3 การลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ และประชุมปรึกษาหารือและรับทราบข้อราชการต่างๆ และประชุมให้ความเห็นชอบต่างๆ ของกิจการงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

2022-11-14
2022-09-28
2022-09-26
2022-08-22
2022-08-18
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-08
2022-08-03
2022-07-27