องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลลาดบัวขาวประจำปี ๒๕๖๕ (ลาดบัวขาวเกมส์ ครั้งที่ ๕)


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จะดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลลาดบัวขาว ประจำปี ๒๕๖๕ (ลาดบัวขาวเกมส์ ครั้งที่ ๕) ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕   ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว และลานอเนกประสงค์บ้านโนนแต้  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และปัญหาต่างๆ ในสังคมโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาหลัก และกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนให้หันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด

2023-05-18
2023-05-12
2023-04-21
2023-04-11
2023-03-28
2023-03-27
2023-03-27
2023-03-23
2023-03-10
2023-02-13