องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลลาดบัวขาวประจำปี ๒๕๖๕ (ลาดบัวขาวเกมส์ ครั้งที่ ๕)


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จะดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลลาดบัวขาว ประจำปี ๒๕๖๕ (ลาดบัวขาวเกมส์ ครั้งที่ ๕) ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕   ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว และลานอเนกประสงค์บ้านโนนแต้  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และปัญหาต่างๆ ในสังคมโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาหลัก และกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนให้หันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด

2022-08-22
2022-08-18
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-08
2022-08-03
2022-07-18
2022-06-14
2022-06-14
2022-02-15