องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 


โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่วัฒนธรรมผลิตภัณฑ์และประเพณท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561


ด้วยกองการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่วัฒนธรรมผลิตภัณฑ์และประเพณีท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  2561  ในระหว่างวันที่ 28 – 30   มีนาคม  พ.ศ.2561  ณ  บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา   เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์  รักษา  ส่งเสริม สนับสนุนประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงามของไทย และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน