องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 


การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2561


ด้วยกองการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561  ในวันศุกร์ที่  9  มีนาคม  พ.ศ.2561  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา   เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย  ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา เพื่อสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์   มีพัฒนาการสมวัย  จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้กำลังใจบุตรหลานของท่านต่อไป