องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 


โครงการอบรมส่งเสริมการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561


ตามที่กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561  เมื่อวันที่ 26  มกราคม  2561 ระยะเวลา 1 วัน  ณ  โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ (ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) หมู่ที่  12  ตำบลลาดบัวขาว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ผลการดำเนินงานได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎว่าเด็กนักเรียน ได้รับความรู้ในเรื่องเกษตรอินทรีย์และฝึกปฏิบัติ เรื่่อง การขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่า และการทำปุ๋ยหมักแห้ง ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนำ้ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดยังผู้ปกครองและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้