องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก


องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกประจำปี 2563 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน