องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2564


เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมให้กับเด็ก และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง จึงแจ้งให้ทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน