องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงไส้เดือน กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 กองส่งเสริมการเกษตร อบต.ลาดบัวขาว  ดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงไสเ้ดือน  กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ โดยมีเกษตรกร  ผุ้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 70 คน  เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ส่งเสริมความรู้การเลี้ยงไส้เดือน การนำมูลสัตว์มาทำปุ๋ย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ฺจากสัตว์ การจำหน่ายตามความต้องการของตลาด