องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 


กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน


        ด้วยจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8  (นครราชสีมา) ได้กำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินในเขตชุมชนเมืองนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ในวันศุกร์ที่  21  กันยายน   2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ  บริเวณข้างทางหลวงชนบท หมายเลข 1048  ท้องที่ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนพื้นที่ป่าไม้  และเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ไม้  โดยมีนายณรงค์ ภูมิจันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  ผู้นำชุมชน  ข้าราชการ ประชาชนในอำเภอสีคิ้ว ,หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ต้อนรับนายวิเชียร   จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานเปิดงานและร่วมกันปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพียงกัน