วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำตรายางวัสดุสำนักงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำตรายางกองสวัสสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๕ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านอุดมทรัพย์พัฒนา - บ้านซับตะเคียน บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ยต-๒๖๘๖ นครราชสีมา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางเคลื่อนที่เร็ว ทะเบียน บย-๗๐๖๒ นครราชสีมา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ งานก่อสร้าง งานทั่วไป และตามคำสั่งผู้บังคับบัญชากองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว รายนายสุขสันต์ ทองสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านไฟฟ้างานด้านงานสำรวจ งานก่อสร้าง งานทั่วไปและตามคำสั่งผู้บังคับบัญชากองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว รายนายเฉลิมชัย เกลอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง