องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
ที่ปรึกษานายก
ที่ปรึกษาผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสนเทศ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
 

        ยกระดับคุณภาพชีวิต  สร้างเศรษฐกิจให้มั่นคง  ดำรงค์ไว้ซึ่งศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอย่างยั่งยืน 
 

 
           พันธกิจการพัฒนา
 

                 พันธกิจที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.  ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

                 พันธกิจที่ 2   สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ  

                 พันธกิจที่ 3   สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง   สมดูลและยั่งยืน   โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม  ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร

                 พันธกิจที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพ   เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล   ในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

                 พันธกิจที่ 5  ฟื้นฟู   อนุรักษ์   ส่งเสริม    มรดกทางวัฒนธรรม    ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว

                 พันธกิจที่ 6  พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง   การบริหาร   และการปกครอง   ให้กับประชาชน   สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ  และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.

                 พันธกิจที่ 7 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรป่าไม้  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  และพัฒนาการกีฬา

 

           จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 

                 1. การคมนาคมมีความสะดวก
                 2. ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
                 3. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน  ประชาชนพึ่งพาตนเองได้  และปัญหาความยากจนลดลง
                 4. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น
                 5. เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
                 6. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
                 7. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด
                 8. ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่  และปรับปรุงป่าเสื่อมโทรม
                 9. การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
                 10. มีทรัพยากรน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรมที่เพียงพอ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดผลกระทบจากน้ำท่วม และฝนแล้ง