องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
ที่ปรึกษานายก
ที่ปรึกษาผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสนเทศ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ
 
 
นายมนตรี   พันธมาสน์
นักบริหารงาน อบต.8
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
นางสาวจินตนา   อรปรียากุล
นักบริหารงาน อบต.7
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

นายกฤษณ์ติพัช  เดชวรรณ

นางสาวรัชดาพร  คำพิชิต

นายธีรพล  จันทโรทัย

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

    นางสาวสุกัญญา  ภูษาแก้ว      

 นางเพ็ญศรี  วังทรายทอง

 นางสมคิด  สุขนาคินทร์

รักษาราชการแทน
รักษาราชการแทน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษา
ผู้อำนวยกองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยกองการเกษตร
 นางวาริน  แสนสุข
 รอการบันทึก  รอการบันทึก
 หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ