องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
ที่ปรึกษานายก
ที่ปรึกษาผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสนเทศ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองสาธารณสุขฯ
 
 
นางเพ็ญศรี  วังทรายทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุรชัย  บุญจันทึก
นายคำนึง  สีจันทึก
นายประกาศ  เต็งวิเศษ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถขยะ
พนักงานขับรถขยะ
นายธวัช  ช่างไม้
นายสมทรัพย์  ณะสูงเนิน
นายใหม่  แสนธิ 
พนักงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
นายวิสิทธิ์ศักดิ์  ขอสีกลาง
นายสุพรรณ  ศรีสวัสดิ์
นายประเสริฐ  โสวาที
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานจ้างเหมา
นายวิลาศ  กะโป๊ะเมืองปัก
นายบุญรัตน์  สุธงษา
นายสังข์คม  พลอยจันทึก
คนงานจ้างเหมา
คนงานจ้างเหมา
คนงานจ้างเหมา
นายพิชนุธ์  น้อมสูงเนิน
นายทวีชัย  แสนธิ
นายวิทวัส  โพธิ์ทอง
คนงานจ้างเหมา
คนงานจ้างเหมา
คนงานจ้างเหมา
          นายลำดวน  บันจันทึก
         นายสุวิชัย  แพ่งจันทึก
         นายบรรหาร  จงจันทึก
 คนงานจ้างเหมา
คนงานจ้างเหมา
            คนงานจ้างเหมา
         นายเสน่ห์  ศิริโชติ
        นางสาวอริศรา  บรรลือ
       นางสาว..............
คนงานจ้างเหมา
คนงานจ้างเหมา
            คนงานจ้างเหมา