องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
ที่ปรึกษานายก
ที่ปรึกษาผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสนเทศ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองการศึกษาฯ
 
นางสาวสุกัญญา  ภูษาแก้ว
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

     นางกัลยารัตน์  รักจันทึก
นางจุฬาวรรณ์  จีวรพรมห
นางณภาพร  วงศ์ษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
ผช.นักวิชาการศึกษา
ครูศูนย์ฯ
-ว่าง-
นางพวงรัตน์  ปิ่นสวัสดิ์
นางฐิติรัตน์  นิตย์คำหาญ
ครูศูนย์ฯ
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

 

 
-ว่าง-
                  -ว่าง-
นางสาวนันทินี  ญาติจันทึก
             ผู้ดูแลเด็กเล็ก              ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็กเล็ก