องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
ที่ปรึกษานายก
ที่ปรึกษาผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสนเทศ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองช่าง
 
นายธีรพล   จันทโรทัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
      นายยุทธยา  สังข์จันทึก
 -ว่าง-
-ว่าง-
       ช่างโยธา  
-
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอดิศักดิ์ นาบกระโทก
นายฉัตรมงคล โกสุมศิริภ์
นางสาวพรรณวิภา แสนอินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
คนงานทั่วไป

 


 
นายธีรวัฒน์  แก้วศรีปราชญ์
      นายอนุพงษ์  วงศ์กระสันต์
นายสุชล  ลักษณะเพ็ชร
    ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ         คนงานทั่วไป
-

นายสรรชัย  ดำคร้าม
      นางสาววรนัชชา  ขุนสวัสดิ์   
        นายอดิเรก  แวววิจิตร
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
         คนงานทั่วไป