องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
ที่ปรึกษานายก
ที่ปรึกษาผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสนเทศ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองคลัง
 
นางสาวรัชดาพร คำพิชิต
นักบริหารงานคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวมยุรี  ศรีโพธิ์
นางสาวเสาวคนธ์  สุวิทย์วรกุล
นางสาวพัชรี  ต้นอินทร์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นายสมปอง  คารมหวาน
นางสาวรัศมี พงศ์ใหม่
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
รอการบันทึก

นางสาวเรวดี  ปิดจันทึก
นางยศยา  บดวิชัย
นางสาวสมฤดี พันธ์พานิช    
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
 
 
 
นายนพดล  สร้อยสูงเนิน
 
 นางจิระนันท์  กิตติกมลนัทธ์    
 ลูกจ้างทั่วไป  ลูกจ้างทั่วไป  ลูกจ้างทั่วไป
  -ว่าง-

 ลูกจ้างทั่วไป