องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
ที่ปรึกษานายก
ที่ปรึกษาผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสนเทศ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักงานปลัด
 
 
 
 นายมนตรี   พันธมาสน์
 
นักบริหารงาน อบต.8
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
 
 
นางสาวจินตนา   อรปรียากุล
นักบริหารงาน อบต.7
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
นายกฤษณ์ติพัช  เดชวรรณ
นางสาวพนา  จันทรโณทัย
 นางสมคิด  สุขนาคินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ
นางสาวสุกัญญา   ภูษาแก้ว
นางเพ็ญศรี  วังทรายทอง
นางสาวชัญญาณุช  ผดุงสิทธิกุล
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
นายวัฒนชัย  ใจเย็น
นายทอมศักดิ์   ลอนจันทึก
นางสาวนัทภัทร  บุญยะมัย 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์