องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
ที่ปรึกษานายก
ที่ปรึกษาผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสนเทศ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาท้องถิ่น
 
นายณัฐพงศ์  สาสูงเนิน 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางยุพยงค์  ไฝเพชร
นายมนตรี   พันธมาส์น
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายจีรศักดิ์  ประทุมศรี 
นายสรพงษ์  ชิดพลกรัง
นายนัฐพงศ์  สาสูงเนิน 
-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายกรนาม ซิงห์  ซิกห์ 
นางแสงตะวัน  พูนกลาง 
นางพยุง  โกสุมภ์ศิริ 
นางเมตตา  บู๊เตียว 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
-ว่าง-
นายอิทธิพล  สังขวิศิษฏ์ 
นายสวิด  ศรีฤทธิ์ 
นายสุวิท  โขงจันทึก 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
นายสอาด  ดีจันทึก 
นางฐิติมล  ฉัยยา 
นายมนูญ  โชติจันทึก 
นายปิยพงษ์  หน้าจันทึก 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
นายสมควร  ศิริพันธุ์ 
นายชีพ  ภักดี 
นายมนูญ  เวินขุนทด 
นายชัยชนะ  นารถสูงเนิน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
นายอำนวย  สมอาษา 
นายธวัชชัย  ซ่อมจันทึก 
นางยุพยงค์  ไฝเพชร 
นางพงษ์พิชญ์ ศรีประจัญ   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่13
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
นายชูศักดิ์  ต่อมพุดซา 
นายวีระ  เถาะสูงเนิน 
นายนิพนธ์  หนูกระโทก 
นายมนตรี  อับษร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17