องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
ที่ปรึกษานายก
ที่ปรึกษาผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสนเทศ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทางสังคม
 
สภาพทางสังคม
 

              ตำบลลาดบัวขาว  เป็นชุมชนเกษตรกรรม เช่น  ทำไร่  ทำนา  ทำสวน  เป็นต้น ประชาชน   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีการตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่มก้อน  ชุมชนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง กลุ่มชุมชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของตำบล ได้แก่  หมู่ที่ 5  บ้านคลองตะแบก    โดยมีกลุ่มชนที่มีขนาดเล็กที่สุด  ได้แก่  หมู่ที่ 10 บ้านดอนวัว และ หมู่ที่ 14  บ้านซับสมบูรณ์    

 
           สถาบันและองค์กรทางสังคม    เช่น                     
 
           การศึกษา
 
-  สถาบันอุดมศึกษา (ว.เกษตรฯ และ NIDA)
2

แห่ง

-  โรงเรียนประถมศึกษา
7

แห่ง

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3

แห่ง

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
8

แห่ง

 
           สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
-  วัด / สำนักสงฆ์ 12 แห่ง
-  สำนักสงฆ์         3 แห่ง
 
 
           การสาธารณสุข
 
-  สถานีอนามัย    2

แห่ง

-  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 8

แห่ง

-  ลานกีฬาต้านยาเสพติด 2

แห่ง