องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
ที่ปรึกษานายก
ที่ปรึกษาผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสนเทศ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทางเศรษฐกิจ
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

         อาชีพ

 
                    ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  มันสำปะหลัง  ข้าว  ข้าวโพด  พืชผัก  รองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย  รับจ้าง  และบริการ  ตามลำดับ  แรงงานที่ใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร  ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือน  มีการจ้างเป็นบางส่วน  ไม่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานมากเท่าใดนัก  เพราะหลังจากฤดูกาลทำนาข้าว(ข้าวนาปี)เกษตรกรสามารถปลูกพืชในฤดูแล้งได้
         หน่วยธุรกิจในพื้นที่
 

                    จากสภาพที่ตั้งอยู่บริเวณฝั่งทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)  ทำให้มีการลงทุนของหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นจำนวนมาก  อาทิ  ปั๊มน้ำมัน  ฟาร์มเลี้ยงไก่     โรงงานบรรจุข้าว  โรงงานผลิตน้ำดื่ม  เป็นต้น  ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มการเติบโตของการลงทุนในพื้นที่ค่อนข้างสูง