องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
ที่ปรึกษานายก
ที่ปรึกษาผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสนเทศ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

 
ที่ปรึกษานายกอบต.
 


ที่ปรึกษานายก

ศาสตร์ดาจารย์ ดร.บุญทัน  ดอกไธสง
ประธานที่ปรึกษานายกฯ
 
นายกมล เลิศพานิช
นายบุญลือ บุตรวงศ์ 
นายสันติ เหลืองทวีผล 
ที่ปรึกษาหมู่ ๑
ที่ปรึกษาหมู่ ๒ 
ที่ปรึษาหมู่ ๓
นายเอนก สายทอง
นายสนิท เผือดจันทึก 
นายเพชร ศรีคำภาว์ 
ที่ปรึกษาหมู่ ๔ 
ที่ปรึกษาหมู่ ๕ 
ที่ปรึกษาหมู่ ๗
 นายสุริยา สาโรจน์
 นายวรพจน์ สัจจาวัฒนา
นางนุชฏาภรณ์ สัมมาสูงเนิน 
ที่ปรึกษาหมู่ ๘ 
ที่ปรึกษาหมู่ ๑๐ 
ที่ปรึกษาหมู่ ๑๑
นายสมาน ชีพสูงเนิน
 นายประวิทย์ เกริกจาย
นางอรวรรณ กอบวิทยา
ที่ปรึกษาหมู่ ๑๒ 
ที่ปรึกษาหมู่ ๑๓ 
ทีปรึกษาหมู่ ๑๔
 
นายทรงสมรรถ จันทน์เทศ
 นายแป้น ดวงพิมาย
 
ที่ปรึกษาหมู่ ๑๕ 
ที่ปรึกษาหมู่ ๑๗