องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 


กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


องค์การบริหารส่วนตำบลลดาบัวขาว โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมกิจกรรมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย อบรมการดับเพลิงขั้นต้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจให้กับเด็กนักเรียนได้รับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย เพื่อการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย และได้ดำเนินการทำ MOU ระหว่าง อบต.ลาดบัวขาว กับ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว  จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน