องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา


        องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดย หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดกิจกรรม จิตอาสา ร่วมบูรณาการกับอำเภอสีคิ้ว โดยได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้การป้องกันตัวในด้านการเกิดอัคคีภัย และการเรียนรู้เรื่องการใช้สารเคมีในการป้องกันและระงับเหตุการ
        จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน