องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 


กิจกรรมพิจารณาการบริหารจัดการเรื่องขยะ


วันที่ 3 ตุลาคม 2562  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้ดำเนินกิจกรรมประชุมพิจารณาการบริหารจัดการขยะ โดย กรมส่งเสิรมสุขภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะผู้ดำเนินงานพิจารณาขยะมาจากประเทศญี่ปุ่น และผู้ร่วมประชุม โดยนายณรงค์  ภูมิจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว รองนายก อบต.ทั้ง 2 ท่าน หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่่วกัน